Το γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ E-SERVICES» και τον διακριτικό τίτλο «Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ E-SERVICES», το οποίο εδρεύει στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Μικράς Ασίας 2,αποτελεί τον διαχειριστή της παρούσας ιστοσελίδας «www.taxidepseme.gr» (εφεξής καλούμενο ως «Ιστοσελίδα» ή «εμείς»).

Σκοπός της παρούσας ιστοσελίδας είναι να διαφημίζονται, προβάλλονται και προωθούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ποσότητα σε ειδικές εκπτωτικές τιμές προσφορές και υπηρεσίες τρίτων που αφορούν τον χώρο του τουρισμού.

Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας αποτελούν νομική συμφωνία μεταξύ της Ιστοσελίδας και των Χρηστών και επισκεπτών αυτής, ρυθμίζουν την χρήση αυτής και επέχουν θέση πληροφόρησης τους. Ο χρήστης της Ιστοσελίδας, δύναται μέσω αυτής να αγοράσει από τον εκάστοτε τρίτο προμηθευτή υπηρεσιών την υπηρεσία της επιλογής του στην ειδική εκπτωτική τιμή, υποκείμενος στους όρους που περιγράφονται κατωτέρω και τους οποίους ο χρήστης αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Με την περιήγηση, πρόσβαση ή χρήση της Ιστοσελίδας και όλων των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής, οι χρήστες δηλώνουν ρητά και κατηγορηματικά ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνούν να συμμορφωθούν πλήρως με τους ακόλουθους όρους, ενώ τεκμαίρεται αμάχητα ότι αποδέχονται τους κατωτέρω όρους και συναινούν σε ότι χρειάζεται συναίνεση. Διαφορετικά σε περίπτωση διαφωνίας με κάποιον από τους ακόλουθους όρους οι χρήστες οφείλουν να απέχουν από την χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών αυτής.

Εταιρία:Το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ E-SERVICES» και τον διακριτικό τίτλο «Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ E-SERVICES», το οποίο εδρεύει στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Μικράς Ασίας 2.

Ιστοσελίδα:Η ιστοσελίδα «www.taxidepseme.gr».

Προμηθευτής:Κάθε τρίτος προμηθευτής υπηρεσιών ο οποίος χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα της Εταιρίας προκειμένου να διαθέσει/πωλήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του σε ειδικές εκπτωτικές τιμές στους χρήστες της Ιστοσελίδας.

Προϊόν/Υπηρεσία: Το προϊόν ή η υπηρεσία του Προμηθευτή που διατίθεται σε ειδική εκπτωτική τιμή μέσω της Ιστοσελίδας.

Αγοραστής: Κάθε χρήστης που συμμετέχει επιτυχώς σε εκάστοτε προσφορά που αναρτάται στην ιστοσελίδα και αγοράζει το προϊόν/την Υπηρεσία του Προμηθευτή.

Προσφορά:Η προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιώνπρομηθευτών που έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα.

Χρήστης: Αυτός που κάνει χρήση της Ιστοσελίδας. Απαγορεύεται βάσει Νόμου η χρήση της Ιστοσελίδας σε άτομα κάτω των δέκα οκτώ (18) ετών.

2.1 Η Εταιρία μέσω της Ιστοσελίδας της δίνει τη δυνατότητα στους Προμηθευτές Υπηρεσιών να προωθήσουν τα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες τους στους Χρήστες της Ιστοσελίδας σε ειδικές εκπτωτικές τιμές και για συγκεκριμένο χρόνο ή/και ποσότητα, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά στην εκάστοτε Προσφορά που έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Προσφορά αυτή. Η Εταιρία δεν αποκτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του Προμηθευτή των Προϊόντων ή των Υπηρεσιών, αλλά μόνο συμμετέχει στη διαδικασία προώθησης των υπηρεσιών των Προσφορών ως τρίτος-διαμεσολαβητής.

2.2  Κάθε Χρήστης ο οποίος ενδιαφέρεται να αγοράσει κάποια Προσφορά από την Ιστοσελίδα, πρέπει να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία (πεδία)  της σελίδας αγοράς της εκάστοτε Προσφοράς. Μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης των απαραίτητων στοιχείων στη σελίδα αγοράς της προσφοράς και την ολοκλήρωση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα πρέπει ο Χρήστης να καταβάλει με οποιονδήποτε από τους κατωτέρω περιγραφόμενους τρόπους πληρωμής, το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία της προσφοράς που αγόρασε. Τα ειδικότερα στοιχεία της κάθε Προσφοράς, αναγράφονται σε κάθε Προσφορά και είναι γνωστά στον Χρήστη προτού αυτός εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για την Προσφορά.

2.3 Ο Χρήστης έχει την δυνατότητα μέσω της ιστοσελίδας να εκδηλώσει ενδιαφέρον για Προσφορά που έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα και για τρίτα πρόσωπα (συγγενικά ή φιλικά του) χρησιμοποιώντας την πιστωτική του κάρτα, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία του κάθε προσώπου στη σελίδα αγοράς της εκάστοτε Προσφοράς. Στην περίπτωση που ο χρήστης προβαίνει σε δήλωση στοιχείων τρίτων προσώπων, υποχρεούται να έχει λάβει προηγουμένως την συγκατάθεση τους για την χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για τον προαναφερθέντα σκοπό. Σε κάθε περίπτωση χρήσης προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων, ο χρήστης δηλώνει αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων αυτών, το δε  γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών δεν φέρει καμία ευθύνη για την εν λόγω χρήση.

2.4Δια του παρόντος ρητά και κατηγορηματικά δηλώνεται ότι ουδεμία αξίωση ή απαίτηση μπορεί να εγερθεί έναντι του Γραφείου διαδικτυακών υπηρεσιών από τους Αγοραστές σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης των προσφορών από τους Προμηθευτές, έχοντας εγγυηθεί στο Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών την εκπλήρωση των προσφορών αυτών. Ομοίως, ουδεμία ευθύνη φέρει το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών έναντι του Αγοραστή σε περίπτωση που ο Προμηθευτής περιέλθει σε καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, με αποτέλεσμα την αδυναμία παροχής του αγορασθέντος Προϊόντος ή Υπηρεσίας.

2.5 Ο Προμηθευτής υποχρεούται  να πωλεί Προϊόντα/παρέχει Υπηρεσίες υπό τους όρους της Προσφοράς σε όσους Αγοραστές διαθέτουν παραστατικό απόδειξης αγοράς απο την Ιστοσελίδα(www.taxidepseme.gr).

2.6Καθ’ όλη την διάρκεια προώθησης της Προσφοράς μέσω της Ιστοσελίδας του Γραφείου διαδικτυακών υπηρεσιών (www.taxidepseme.gr), οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας έχουν την δυνατότητα προβολής αυτής, καθώς και του συνόλου των όρων αυτής, όπως αναρτηθούν από το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών, κατόπιν πληροφόρησής του από έκαστο Προμηθευτή.

Σε περίπτωση που οι επισκέπτες εκδηλώσουν την επιθυμία αγοράς της Προσφοράς, υποχρεούνται να εγγραφούν ως χρήστες της Ιστοσελίδας, συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα εγγραφής, δηλώνοντας υποχρεωτικά την Χώρα προέλευσή τους, το όνομά τους, το επίθετό τους, την διεύθυνση κατοικίας τους, την πόλη τους, την διεύθυνση e-mail τους και το τηλέφωνό τους και να επικοινωνήσουν με το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών στα τηλέφωνα επικοινωνίας που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα, έτσι ώστε να αιτηθούν συγκεκριμένες ημερομηνίες για την χρήση του Κουπονιού της Προσφοράς. Στη συνέχεια το  Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με τον Προμηθευτή προκειμένου να επαληθεύσει την διαθεσιμότητα για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες που οι χρήστες εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος διαθεσιμότητας, το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών επικοινωνεί με τους χρήστες, ενημερώνοντάς τους για την έκβαση του ελέγχου, έτσι ώστε εάν και εφόσον οι χρήστες εξακολουθούν να επιθυμούν την αγορά της Προσφοράς να προβαίνουν σε αγορά αυτής στην αναγραφόμενη εκάστοτε τιμή αγοράς της, κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδας του Γραφείου διαδικτυακών υπηρεσιών.

Με το πέρας της αγοράς της Προσφοράς, το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών αναλαμβάνει να αποστείλει στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείο του Αγοραστή ένα μήνυμα (e-mail), με το οποίο τον ενημερώνει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς της Προσφοράς και εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών στο όνομα του Αγοραστή με το εκάστοτε ποσό της τιμής αγοράς της Προσφοράς και με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται η διαδικασία αγοράς της Προσφοράς του Προμηθευτή.Ειδικά στην περίπτωση της τραπεζικής κατάθεσης του ποσού αγοράς της εκάστοτε Προσφοράς ο Χρήστης θα πρέπει να αποστείλει το αποδεικτικό κατάθεσης της Τράπεζας (καταθετήριο)  με αναγραμμένο, ως αιτιολογία κατάθεσης, το ονοματεπώνυμό του στο e-mail info@taxidepseme.gr του Γραφείου διαδικτυακών υπηρεσιών προς επιβεβαίωση.

2.7Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει/προσφέρει τα ανωτέρω δικαιολογητικά διασταύρωσης των προσωπικών του στοιχείων. Εάν ο Αγοραστής επιχειρήσει να εξαργυρώσει την προσφορά που αγόρασε σε ημερομηνίες διάφορες από αυτές που δήλωσε, ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή του αγορασθέντος Προϊόντος/της αγορασθείσας Υπηρεσίας.

2.8Το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών συμμετέχει στην προώθηση της πώλησης του Προϊόντος/Υπηρεσίας από τον Προμηθευτή στον Αγοραστή χωρίς να ασκεί έλεγχο ή να εγγυάται την ποιότητα, ασφάλεια, νομιμότητα, πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των Προϊόντων/Υπηρεσιών που προωθούνται, ούτε τη γνησιότητα των προτάσεων αγοράς που διατυπώνονται από κάθε Χρήστη, ούτε επίσης τη δικαιοπρακτική ικανότητα ή/και νομιμοποίηση των Χρηστών για την πραγματοποίηση της αγοράς.

2.9 Ειδικότερα, τυχόν προδιαγραφές των Προϊόντων/Υπηρεσιών και οι πληροφορίες που αναφέρονται στην Προσφορά και αφορούν στα προσφερόμενα Προϊόντα/Υπηρεσίες, γίνονται σύμφωνα με πληροφορίες και οδηγίες που έχει λάβει το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών από τον Προμηθευτή. Επισημαίνεται ότι το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τα Προϊόντα/Υπηρεσίες που προωθούνται μέσω της Ιστοσελίδας, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Αγοραστή είναι ο Προμηθευτής. Ο Προμηθευτής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αληθή, ακριβή και ορθή περιγραφή του Προϊόντος/ Υπηρεσίας και όλων των ειδικότερων χαρακτηριστικών αυτής που αναγράφονται στην Προσφορά. Το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ του πραγματικού και του περιγραφόμενου στην Προσφορά Προϊόντος/Υπηρεσίας.

2.10Το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών δεν υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία της αγορασθείσας Προσφοράς, εάν: 1) ο Αγοραστής δεν έκανε χρήση της προσφοράς του κατά τις ημερομηνίες που δήλωσε ή/και 2) ο Αγοραστής δεν είναι ικανοποιημένος από την ποιότητα του παρεχόμενου Προϊόντος ή της παρεχόμενης Υπηρεσίας.

2.11Αναφορικά με την προώθηση, διάθεση και αγορά των Προϊόντων και Υπηρεσιών εφαρμόζονται για τον εκάστοτε Προμηθευτή και Αγοραστή οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας του Καταναλωτή. Στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών από απόσταση, ο Αγοραστής καλείται να αποδεχθεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης  (Νόμος 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει).

Η Πληρωμή του Προϊόντος/Υπηρεσίας γίνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

1) Μέσω τραπεζικής κατάθεσης, σε κάποιον από τους αναφερόμενους στην Ιστοσελίδα τραπεζικούς λογαριασμούς του Γραφείου διαδικτυακών υπηρεσιών εντός δύο (2) εργασίμων ημερών.

2) Με πιστωτική κάρτα.

3) Μέσω λογαριασμού στην υπηρεσία PayPal.

Ειδικότερα ως προς την Πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας:

 1. Το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών, για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας πιστωτικής κάρτας για μελλοντική χρήση, επομένως ο Χρήστης/πρέπει να επανεισάγει τα στοιχεία κάθε φορά που θέλει να συμμετέχει σε νέα Προσφορά. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων πιστωτικής κάρτας, ο Χρήστης δηλώνει ρητά και κατηγορηματικά ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της πιστωτικής κάρτας.
 2. Το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών. Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεσή του Χρήστη για δέσμευση του ποσού της Προσφοράς και στη χρέωση της πιστωτικής κάρτας.
 3. Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης, τότε ο Χρήστης θεωρείται ότι δεν αγοράζει στην Προσφορά.
 4. Το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί για οποιονδήποτε λόγο την αγορά σε οποιαδήποτε Προσφορά.
 5. Οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα θα διεκπεραιώνονται μέσα από την Ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών Viva Payments με τον οποίο είναι συμβεβλημένο το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών και προστατεύονται από ανώτατα διαδικτυακά συστήματα με κρυπτογράφηση 256 ψηφίων, τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.
 6. Το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet ServiceProvider ή ISP) του Τουριστικού Γραφείου ή του Αγοραστή.

Ενδεικτικές περιπτώσεις μη υπαιτιότητας τουΓραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών είναι οι εξής:

 1. Αστοχία υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών. Σε περίπτωση που ο εξυπηρετητής αιτημάτων του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών σταματήσει να δουλεύει σύμφωνα με τις προδιαγραφές είτε λόγω αστοχίας υλικού (ενδεικτικά αναφέρονται βλάβη σκληρών δίσκων, απώλεια παροχής ρεύματος, βλάβη κύριας μνήμης), είτε λόγω προβλημάτων λογισμικού, ο Χρήστης θα θεωρείται από το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών ότι δεν αγόρασε την Προσφορά.
 2. Μη ενημέρωση του Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών για ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε περίπτωση που η συναλλαγή χρεωθεί ή δεσμευθεί σε πιστωτική κάρτα, αλλά τοΓραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών δεν ενημερωθεί μέσω αποδεκτών διαδικασιών, τότε η Εταιρία θα θεωρήσει ότι ο Χρήστης δεν αγόρασε την Προσφορά. Η αδυναμία ενημέρωσης του Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών μπορεί να υφίσταται με υπαιτιότητα του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών του Γραφείου διαδικτυακών υπηρεσιών ή του Αγοραστή.

Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εξαντλητική λίστα με όλες τις περιπτώσεις μη υπαιτιότητας του Γραφείου διαδικτυακών υπηρεσιών.

Ειδικότερα ως προς την πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού:

Η πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού πραγματοποιείται μέσω της καταβολής του χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί στην αξία του Κουπονιού στους λογαριασμούς που διατηρεί το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών στις συνεργαζόμενες Τράπεζες το χρονικό διάστημα που ισχύει η Προσφορά, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) εργασίμων ημερών. Στην συνέχεια ο Χρήστης θα πρέπει να αποστείλει το αποδεικτικό κατάθεσης της Τράπεζας (καταθετήριο)  με αναγραμμένο, ως αιτιολογία κατάθεσης, το ονοματεπώνυμό του και την Προσφορά που αγόρασε στο e-mail info@taxidepseme.gr του Γραφείου διαδικτυακών υπηρεσιών προς επιβεβαίωση. Εντός μίας ημέρας από την παραλαβή του e-mail,το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών θα αποστέλλει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στον Αγοραστή το μοναδικό του Κουπόνι. Η αποστολή του Κουπονιού στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)- του Αγοραστή θα γίνεται μόνο μετά την επιβεβαίωση της κατάθεσής του από το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών.

4.1 Κάθε εγγεγραμμένος Χρήστης της Ιστοσελίδας του Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών, διαθέτει προσωπικό λογαριασμό με τα δηλωμένα στοιχεία του, στον οποίο έχει διαρκώς πρόσβαση και για τον οποίο είναι υπεύθυνος. Για τον λόγο αυτό οφείλει να γνωστοποιεί άμεσα και δίχως καθυστέρηση στο Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης του προσωπικού του λογαριασμού ή οποιαδήποτε περίπτωση χρήσης του από τρίτο άτομο χωρίς εξουσιοδότηση.

4.2 Το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών, ως διαχειριστής της Ιστοσελίδας, διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει εγγεγραμμένους Χρήστες από τη χρήση της Ιστοσελίδας σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των όρων το παρόντος.

4.3 Το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών αναγνωρίζει τη σημασία της τήρησης όλων των απαραίτητων νομίμων διαδικασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες τεχνικά μεθόδους, ώστε αν εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των Χρηστών-Αγοραστών διασφαλίζονται ως απόρρητες.Η πρόσβαση στα συστήματα του Γραφείου διαδικτυακών υπηρεσιών (servers) ελέγχεται από firewall (τείχος προστασίας), το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους Χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες του Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών.

4.4 Τα τηρούμενα στοιχείων των εγγεγραμμένων Χρηστών δύνανται να κοινοποιηθούν ανά πάσα στιγμή στις αρμόδιες αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά νομοθετικές διατάξεις.

Το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στους Χρήστες ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος αφορά στην Ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:

 1. Ο Χρήστης πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις πρόσβασης.
 2. Ο Χρήστης πρέπει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις του σε ό,τι αφορά τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα.
 3. Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας από τον χρήστη θα γίνεται ως έχει. Δηλαδή απαγορεύεται στον χρήστη να τροποποιεί την Ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με οποιονδήποτε τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάζει δημοσίως, ή να διανέμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την Ιστοσελίδα, και τα σχετικά με αυτή Προϊόντα και Υπηρεσίες, ενώ παράλληλα τροποποιεί κατά την απόλυτη κρίση του και τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας οποτεδήποτε χωρίς να υπέχει προς τούτο υποχρέωση προηγούμενης συναίνεσης ή ενημέρωσης των Χρηστών-Αγοραστών. Ο Χρήστης-Αγοραστής ευθύνεται αποκλειστικά για την συχνή ενημέρωσή του σχετικά με την Ιστοσελίδα και τους όρους της. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους Χρήστες-Αγοραστές να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους. Το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της Ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των Χρηστών-Αγοραστών. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων ισχύει από την ανάρτησή της στην Ιστοσελίδα. Το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε Προϊόντος ή Υπηρεσίας, χωρίς να υπέχει προς τούτο υποχρέωση προηγούμενης συναίνεσης ή ενημέρωσης των Χρηστών.

Η Ιστοσελίδα του Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών μπορεί να περιέχει συνδέσμους άλλων ιστοσελίδων. Οι Χρηστές-Αγοραστές πρέπει να γνωρίζουν ότι το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών δεν ελέγχει το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών, τη διαθεσιμότητά τους, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους, δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα από αυτές και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το εν γένει περιεχόμενο των ανωτέρω συνδέσμων.

Οι Χρήστες-Αγοραστές συμφωνούν ρητά και κατηγορηματικά ότι το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία οποιασδήποτε μορφής προκύψει ως αποτέλεσμα χρήσης των συνδέσμων σε άλλες ιστοσελίδες, στις οποίες περιηγούνται οι Χρήστες-Αγοραστές με δική τους πρωτοβουλία και με γνώση των όρων του παρόντος.

8.1 Το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη οποιασδήποτε ζημίας ή βλάβης δύναται προκύψει τόσο στον Χρήστη-Αγοραστή της Ιστοσελίδας, όσο και σε οποιονδήποτε τρίτο, η οποία ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά δύναται να προέρχεται από την χρήση της Ιστοσελίδας, από την χρήση Προϊόντος ή Υπηρεσίας που προέρχεται από Προσφορά της Ιστοσελίδας, από αντιγραφή, ή παραποίηση της Ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

8.2 Οι Χρήστες-Αγοραστές έχουν την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση να διασφαλίζουν με τη χρήση αντι-ικού και άλλων ενδεδειγμένων λογισμικών την μη προσβολή ή καταστροφή αυτών σε περίπτωση προσβολής και την εν γένει προστασία του προσωπικού τους υπολογιστή και των αποθηκευμένων σε αυτόν αρχείων από ιούς και οποιασδήποτε μορφής καταστρεπτικά προγράμματα-εφαρμογές. Σε κάθε περίπτωση οι Χρήστες-Αγοραστές επιβαρύνονται με το σύνολο των δαπανών που θα τυχόν προκύψουν από την προσβολή από ιούς ή οποιασδήποτε μορφής καταστρεπτικά προγράμματα-εφαρμογές για την συντήρηση, επισκευή και επιδιόρθωση του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή και των συστημάτων και λογισμικών αυτού.

8.3 Οι Χρήστες-Αγοραστές ρητά και κατηγορηματικά συμφωνούν με τους παρόντες όρους ότι σε περίπτωση που εγερθεί σε βάρος του Γραφείου διαδικτυακών υπηρεσιών από την χρήση της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε αγωγή ή αξίωση οποιασδήποτε φύσεως, απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση των Χρηστών-Αγοραστών ή άκαιρη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση καταγγελία σε τρίτους, αναλαμβάνουν οι ίδιοι την υποχρέωση αφενός να παρέμβουν στη σχετική διαδικασία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και αφετέρου να αποζημιώσουν το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών στην υποχρέωση που υποχρεωθούν σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης ή σε περίπτωση που η ως άνω ενέργεια των Χρηστών-Αγοραστών προκάλεσε οποιασδήποτε φύσης ζημία στη φήμη του Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών.

9.1 Όλα τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, του υποκείμενου πηγαίου κώδικα, κειμένων, γραφικών, εικόνων, μουσικής, ήχων, βίντεο, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελεί αποκλειστικά ιδιοκτησία του Γραφείου διαδικτυακών υπηρεσιών ή των συνεργαζόμενων με αυτή Προμηθευτών, εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά, και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Περαιτέρω, ο σχεδιασμός, η εμφάνιση, και η παρουσίαση της Ιστοσελίδας, καθώς και οι ρυθμίσεις αυτής αποτελούν επίσης ιδιοκτησία του Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών.

9.2 Οι Χρήστες-Αγοραστές κατανοούν και συμφωνούν ότι δεν έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν, αντιγράφουν, τροποποιούν, λαμβάνουν, «φορτώνουν», επαναδημοσιεύουν, εξάγουν, αναρτούν, αναπαράγουν, μεταδίδουν, εντάσσουν, διανέμουν πωλούν, προωθούν, διαφημίζουν, επικοινωνούν, δημιουργούν συνδέσμους προς, εκμεταλλεύονται ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτουν ολικά ή μερικά τα παραπάνω καθ’ οιονδήποτε τρόπο για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια από το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών ή τον εκάστοτε δικαιούχο. Η χρήση των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας του Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα είναι αυστηρώς απαγορευμένη.

10.1 Ο Χρήστης της Ιστοσελίδας δηλώνει ότι προβαίνει σε χρήση αυτής λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους του διαδικτύου, φέρει δε την αποκλειστική ευθύνη για την χρήση αυτή.

10.2 Οι Χρήστες της Ιστοσελίδας υποχρεούνται να απέχουν από οποιαδήποτε χρήση αυτής για τη δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους, οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Όπως αναφέρεται και παραπάνω, η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον Χρήστη είναι εμπιστευτικές και το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των Χρηστών-Αγοραστών της Ιστοσελίδας και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Ο Χρήστης-Αγοραστής μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για τον ίδιο, καθώς και τη διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη λάθους.

Ο Χρήστης γνωρίζει ότι στην Ιστοσελίδα μπορούν να καταχωρούνται διαφημιστικά μηνύματα και μηνύματα χορηγών. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε καταγγελία σχετικά με το περιεχόμενο διαφημιστικού υλικού που υπάρχει στην Ιστοσελίδα θα πρέπει να διαβιβάζεται στους άμεσους ενδιαφερόμενους, δεδομένου ότι το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών ουδεμία φέρει σχετική ευθύνη.

13.1 Το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα και το σύνολο του περιεχομένου και των πληροφοριών αυτής θα είναι ισάξια των προσδοκιών των Χρηστών-Αγοραστών ή ότι θα είναι αδιάκοπη, χρονικά, σε θέματα ασφαλείας ή άνευ σφαλμάτων ή λαθών ούτε εγγυάται το αποτέλεσμα από την περιήγηση στην παρούσα Ιστοσελίδα  ή την ακρίβεια και αξιοπιστία των παρεχομένων πληροφοριών μέσω αυτής ή ότι τα λάθη θα διορθώνονται άμεσα.

13.2 Οι Χρήστες-Αγοραστές κατανοούν ότι όλο το υλικό που αποκτάται με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της περιήγησης στην Ιστοσελίδα αποκτάται με δική τους πρωτοβουλία και ότι οι ίδιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη τυχόν συμβεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους ή ζημία σε δεδομένα που προέρχονται από την απόκτηση υλικού μέσω της Ιστοσελίδας.

13.3 Επίσης δεν παρέχεται η εγγύηση ότι η Ιστοσελίδα ή οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων αυτή τίθεται στη διάθεση των Χρηστών-Αγοραστών θα παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια προγράμματα ή εφαρμογές.

Με την χρήση της Ιστοσελίδας οι Χρήστες-Αγοραστές συμφωνούν ότι το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών έχει τη διακριτική ευχέρεια να απαιτήσει να υποβληθούν οποιεσδήποτε διαμάχες προκύψουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας, τους Όρους Χρήσης και την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην διαδικασία της Διαμεσολάβησης (ν. 3898/2010, όπως ισχύει).

Οι παρόντες όροι, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και σε περίπτωση που οιοσδήποτε εξ’ αυτών προκύπτει ότι είναι άκυρος ή/και μη εφαρμοστέος έστω και μερικά για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι δεν επηρεάζονται από αυτόν και εξακολουθούν να έχουν πλήρη ισχύ. Για κάθε διαφορά που δύναται να προκύψει εξ’ αυτών αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Το Γραφείο διαδικτυακών υπηρεσιών επιφυλάσσεται για κάθε δικαίωμα του που δεν αναφέρεται ρητώς στο παρόν.